Consulten bij Gottswaal

Consulten bij Gottswaal

Op deze pagina vindt u een overzicht wat er zoal komt kijken bij de consulten. Niet alleen qua financiën, maar ook wat uw en onze inspanningen betreft.
Wilt u zich aanmelden voor een consult bij ons dan kan dat per email (info@gottswaal.nl) en  per telefoon (0226- 321 288, spreekuren).  

Algemene informatie over het oriënterend consult

Bij een eerste oriënterend consult wordt het door u vooraf ingeleverde huiswerk (medisch dossier, klachtenregistratie en uitslag van de constitutietest) besproken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, eventueel aanvullende onderzoeken en er wordt een inschatting van de kosten gemaakt. Het oriënterend consult is vrijblijvend, wat betekent dat u vrij bent wel/niet een vervolg-afspraak te maken. Maar het is niet kosteloos, zie daarvoor bij de tarieven.

Marijke de Waal Malefijt

Aan de hand van de gegevens uit het eerste oriënterend consultgesprek beslist u of u met mij verder wilt. Zo ja, dan volgen schriftelijke voeding- en suppletieadviezen en aanbevolen onderzoeken van Marijke de Waal Malefijt . De adviezen worden ongeveer 8 weken gevolgd en geëvalueerd in een 2e vervolgconsult. Dit vervolgconsult (30 – 60 – 90 minuten) kan ook telefonisch, indien de reisafstand belastend is, of in de praktijk te Zuid-Scharwoude. Telefonische consulten gaan via een speciale consultlijn op afspraak (die u dan t.z.t van mij krijgt).

Het oriënterende gesprek bij Marijke de Waal Malefijt

Onder het oriënterende gesprek bij Marijke vallen dus twee punten:

 1. Bestudering van de vóóraf ingeleverde gegevens (zoals uw medisch dossier, het klachtenregistratieformulier, de uitslag van de constitutietest en overige gegevens). Normaal gesproken neemt dit 15 tot 30 minuten in beslag (indirecte tijd), afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens.
 2. Bespreking met u van deze gegevens, evt. stellen we nog aanvullende vragen. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw klachten varieert dit gesprek tussen 1 uur en 1h30(directe tijd).

Digitale adviesuitwerking

Het oriënterende eerste gesprek (directe tijd) is gericht op dossierstudie, informatieverzameling en toelichting plan van aanpak (koers). Bij akkoord voor met elkaar door gaan, kan een vervolgstap (de digitale adviezenuitwerking) worden uitgevoerd.  Het digitaal uitwerken van een behandelingsplan is bijvoorbeeld een dieetontwerp, voedingsadviezen, supplementen- of onderzoek(en)sadvies. De benodigde tijd is ca. 30 tot 60 minuten (indirecte tijd).

De duur van deze schriftelijk uitwerking (indirecte tijd) die digitaal wordt nagezonden, hangt af van de door u aangeleverde informatie, de gecompliceerdheid van de klacht of het ziektebeeld,  tijdsduur van het verzamelen van informatie, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens en overleg met derden,het verstrekken van digitale adviezen, digitale informatiebrochures etc.

Anders gezegd: niét onder het oriënterende gesprek vallen alle mogelijke uitwerkingen (voedings-, supplementen-, onderzoeksadvies, etc) die op grond van de informatie-fase geadviseerd kunnen worden. Directe tijd en indirecte tijd worden in rekening gebracht.

Maw: de totale kosten van het oriënterende consult met schriftelijke uitwerking (directe tijd en indirecte tijd) kan tussen de 2 uur of meer bedragen afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw ziektebeeld.

 

U kunt de werkwijze van Marijke de Waal Malefijt hier uitgebreid nalezen.

Tessa Gottswaal

Bij Tessa Gottschal zal het afhangen van de soort therapie die gekozen wordt of de vervolgconsulten om de 2 of 3 weken plaatsvinden. Ook bij haar is er telefonisch overleg mogelijk via een speciale consultlijn, bijvoorbeeld over de meegekregen thuistrainingen. Ook Tessa geeft adviezen per email.

Het oriënterende gesprek duurt meestal één uur tot anderhalf uur, afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw klachten. De vervolgconsulten gaan in overleg en variëren van 30 minuten tot 60 minuten (deze kunnen ook telefonisch).

Het oriënterende gesprek bij Tessa Gottschal

Onder het oriënterende gesprek bij Tessa vallen de volgende twee punten:

 1. Bestudering van de vooraf ingeleverde gegevens zoals uw medisch dossier, het klachtenregistratieformulier, de uitslag van de constitutietest en overige gegevens). Normaal gesproken neemt deze bestudering 15 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens.
 2. Bespreking met u van deze gegevens, evt. aanvullende vragen naar aanleiding van uw gegevens en het bespreken van de therapiemogelijkheden. Duur van dit gesprek is meestal 1 uur en 30 minuten.

Nawerkingen vallen niet onder het oriënterende gesprek 

De volgende na-werkzaamheden vallen niet onder het oriënterende gesprek:  het (facultatief) digitaal uitwerken van een behandelingsplan (benodigde tijd is ca. 30 tot 60 minuten), digitale adviezen, digitale informatiebrochures, verzamelen van informatie, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens, overleg met derden etc.

 

U kunt de werkwijze van Tessa Gottschal hier uitgebreid nalezen.

Uw Gottswaal voorbereidingen thuis

Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te werken raden we aan om een aantal gegevens vooraf te verzamelen, ordenen en te kopiëren zoals:

 • Uw medisch dossier, dat u zelf dient aan te leggen;
 • De gevens uit uw dossier van de huisarts;
 • Gegevens van de tandarts (indien nodig);
 • Operatieverslagen (indien nodig);
 • Gegevens van uw huidige medicatie en indien mogelijk vanuit het verleden (incl. bijsluiters);
 • Eventueel uitslagen van (bloed-, urine-) onderzoeken, röntgenfoto’s, behandelverslagen e.d.;
 • Registraties en/of verslagen van uw emotionele/psychische toestand;
 • Uw voedingsgewoonten van twee doordeweekse dagen en een weekend;
 • De mogelijkheden van vergoeding door uw eigen ziektekostenverzekering (zie hiervoor uw polis);
 • Een inschatting van uw financiële mogelijkheden per maand;

Afspraken op tijd annuleren

Bij afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn geannuleerd, wordt 100% van de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht.

Privacy Gottswaal

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je paramedisch optimaal te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van je behandeling.
Wij  gaan zorgvuldig en vertrouwelijke met je gegevens om volgens de wettelijke richtlijnen vanuit de wet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Soms is het voor de behandeling belangrijk, dat we informatie uitwisselen met andere zorgverleners. Hiervoor vragen we altijd vooraf je toestemming.
Als client heb je vanuit de bovengenoemde twee wetten ook rechten, zoals het recht om je (behandel)gegevens op te vragen, te laten wijzigen of (deels) te verwijderen. Hiervoor kun je het ‘Aanvraagformulier inzage, kopie, correctie of vernietiging Medische Gegevens’ bij ons aanvragen.
Voor meer informatie over privacy in onze praktijk zie pagina ‘cookies & privacy verklaring’.

Klachten

Als je het niet eens bent met de manier waarop Gottswaal met je is omgegaan, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met ons. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je je richten tot een onafhankelijke  Klachtenkoepel KAB (MBOG: Marijke de Waal Malefijt).

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Gottswaal vof levert al haar diensten onder haar Algemene Leveringsvoorwaarden.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen